Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Rove Reeuwijk.

• Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, verkopen, diensten en andere rechtshandelingen gedaan of aangegaan door Rove Reeuwijk, hierna te noemen Verkoper, aan of met een derde, hierna te noemen Koper.
• Een algemene verwijzing door de koper naar andere algemene voorwaarden leidt niet tot de toepasselijkheid daarvan. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de koper wordt door de Verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen.
• Afspraken, in strijd met of in aanvulling op deze voorwaarden, zijn slechts geldig indien en voor zover deze door de Verkoper schriftelijk zijn bevestigd en alsdan slechts voor de desbetreffende transactie.

Leveringsvoorwaarden
• Bestellingen via de Webshop van Rove Reeuwijk overeengekomen worden direct verzonden bij het op voorraad zijn van het artikel en bij het voldaan zijn van de betalingsverplichting van de koper.
• Wanneer de leverdatum om enigerwijze langer wordt dan op de bevestiging staat aangegeven wordt u geïnformeerd.
• Bestellingen die op enigerwijze bij Rove Reeuwijk zijn gedaan zijn rechtsgeldig en bindend.
• Overeengekomen of opgegeven leveringstijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
• Bestellingen kunnen geannuleerd worden, echter geven wij geen geld terug, maar ontvangt u van ons een tegoedbon. Na ontvangst van de zending heeft u zeven dagen om de zending terug te sturen, de verzendkosten van deze zending zijn voor kosten van de koper.
Na ontvangst van uw bestelling zullen wij, mits de artikelen onbeschadigd en in de originele verpakking zitten, een tegoedbon van het aankoopbedrag naar u toe sturen.
• Producten die speciaal zijn bestel, kunnen niet retour gezonden worden.
• Indien de betaling van een vooraf te betalen bestelling niet binnen de gestelde betalingstermijn van 7 dagen wordt betaald,  zullen wij de order annuleren.
 
Levertijd
• De levertijd bedraagt 1 tot 3 werkdagen naar ontvangst van de betaling, indien het product op voorraad is.    
• Als de uiterste levertijd onverhoopt niet mocht worden gehaald, nemen wij contact met U op.


Beschadigingen / Gebreken
• De verkoper is niet aansprakelijk voor beschadiging of te niet gaan tijdens vervoer of verzending, ongeacht of vervoer of verzending door of namens de verkoper, koper of derden geschiedt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of bij aantoonbare nalatigheid van de verkoper. In alle gevallen zal de verkoper met de koper in overleg treden om de opgelopen schade naar tevredenheid van beide partijen op te lossen.
• In geval van ontbrekende of beschadigde goederen dient de koper de verkoper binnen twee dagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd in gebreke te stellen, waarop de manco’s zijn aangegeven. Na deze termijn kan koper geen beroep meer doen op enig gebrek.
• In geval van uiterlijke gebreken heeft de verkoper de keuze de betreffende zaken te vervangen, te repareren dan wel terug te nemen tegen creditering van de koper.
• Afwijkingen in vorm en uitvoering ten opzichte van de afbeelding zoals op de webshop afgebeeld, die de functie en kwaliteit van het product niet beïnvloeden worden voorbehouden.
 
Herroepingsrecht/retour online aankoop
1 retour aankoop binnen 14 dgn na aankoop, mits het niet voldoet aan uw aangegeven wensen.
2 Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Rove Reeuwijk een raming van deze kosten.
3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen. Speciaal voor Klanten handelend in uitoefening van hun beroep of bedrijf geldt dat producten enkel ongebruikt in ongeopende verpakking geretourneerd kunnen worden.
4 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
5 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Rove Reeuwijk. Rove Reeuwijk bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Rove Reeuwijk
Leeghwaterstraat 10,
2811DV Reeuwijk
Nederland

6 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Rove Reeuwijk de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen
Tenzij Rove Reeuwijk aanbiedt het product zelf af te halen, mag Rove Reeuwijk wachten met terugbetalen tot Rove Reeuwijk het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
7 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
8 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
-Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

 
Prijzen
 
• De overeengekomen onderdelen zijn inclusief omzetbelasting (BTW).
• De prijzen die in de internetwinkel zijn aangegeven zijn vrijblijvend.
• Lagere prijzen worden altijd doorberekend.
• Het uitleveren van een order word belast aan de koper met transportkosten volgens de tarieven van DHL en een kleine bijdrage in de verpakkingskosten, inclusief omzetbelasting.
• Indien de leveranciers van de verkoper de prijzen verhogen, is de verkoper gerechtigd de door hem met de koper overeengekomen prijs te verhogen. De verkoper zal de koper vooraf informeren. De koper heeft in dit geval gelegenheid van de transactie af te zien.
• De verkoper houdt zich het recht voor de kosten van speciale verpakkingen of verpakkingen op voorschrift van de koper voor rekening van de koper te brengen.
• De verkoper houdt zich het recht voor prijzen tussentijds te wijzigen. Hij verplicht zich wel om dit in overleg te doen met de koper en deze in de gelegenheid te stellen de order te annuleren.
 
Overmacht
 
• Indien de verkoper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden deze verplichtingen opgeschort tot op het moment dat verkoper in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

Toepasselijk recht
 
• Op alle overeenkomsten tussen de verkoper en de koper waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
• Alle geschillen welke verband houden met de werkwijze van de verkoper zullen bij uitsluiting van alle andere rechters worden beslecht door de Nederlandse rechter en wel die welke relatief competent is voor de vestigingsplaats waar Rove Reeuwijk is gevestigd.

Eigendomsvoorbehoud
 
• Alle door Rove Reeuwijk geleverde goederen blijven eigendom van Rove Reeuwijk tot volledige betaling van deze goederen heeft plaatsgevonden. Tot die tijd blijven de goederen zonder voorbehoud opeisbaar en dienen deze goederen in originele staat te blijven.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2022 Rove Reeuwijk | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel